ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2540 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะขยายจุดบริการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้บริการประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นการกระจายโอกาสและยกระดับความรู้พื้นฐานของประชาชนได้มากขึ้น จึงได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นตามเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 แห่ง โดยใช้ชื่อสถานศึกษาว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต”

ในระยะเริ่มแรกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม ได้เช่าสถานที่เอกชนเป็นที่ทำการสำนักงานและต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้ย้ายเข้ามาอยู่สำนักงานเขตหนองแขม อาคาร 2 ชั้น 3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ทางสำนักงานเขตหนองแขมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาคาร เนื่องจากมีการขยายหน่วยงานภายในสำนักงานเขต ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม จึงได้มาเช่าสถานที่โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษมโดยที่ทางโรงเรียนได้อนุญาตให้เช่าสถานที่บริเวณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมายัง อาคารเลขที่ 145 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม.” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม” (กศน.เขตหนองแขม) โดยมีบทบาทและภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมและบริเวณใกล้เคียงที่ประชาชนสะดวกในการเดินทาง